Thứ Bảy, Tháng Năm 8, 2021

LATEST ARTICLES

Kinh Cáo Mình

1. Kinh Cáo Mình Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã...

Kinh Tin Kính

Kinh Tin Kính Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.Tôi...

Kinh Kính Mến

Kinh Kính Mến Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa...

Kinh Tin

Kinh Tin Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con...

Kinh Đội Ơn

Kinh Đội Ơn Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa...

Kinh Thờ Lạy

Lạy Chúa, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa...

Ý Nghĩa – Kinh Sấp Mình Là Gì

Thờ lạy là thái độ đầu tiên của con người khi nhìn nhận mình là thụ tạo đang đối diện với Thiên...

Kinh Sấp Mình

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự,...

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Mỗi khi cần sự minh mẫn để làm việc gì đó hoặc quyết định một sự lựa chọn, cảm thấy...

Bộ Ba Kinh Kính Mừng – Kinh Lạy Cha – Kinh Sáng Danh Bạn Phải Luôn Ghi Nhớ

Bạn phải luôn nhớ bộ ba kinh này là Kinh Kính Mừng, Kinh Lạy Cha, Kinh Sáng Danh dù trong mỗi hoàn...

Most Popular

Kinh Đọc Thường Ngày

Dưới đây là một số kinh đọc cần thiết hàng ngày: 1. Kinh Ðức Chúa Thánh Thần2. Kinh Sấp Mình3. Kinh Vì...

Kinh Lạy Thánh Gia

Kinh Lạy Thánh Gia Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu...

Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình

Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn...

Kinh Vực Sâu

Kinh Vực Sâu Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời...

Notice: Undefined index: widget_id in /home/laychua/web/laychua.com/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_wp_booster_functions.php on line 2629

Phản hồi gần đây